Безплатна консултация на
02 851 02 01

ИЗПРОБВАЙТЕ БЕЗПЛАТНО

Блог Категории

Тагове

BoelBox QR Code

m.boelbox.com

Обадете се

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Blogs » ТРЗ и Личен Състав

Акт за встъпване в длъжност

16/01/2013

А К Т за встъпване в длъжност  Свали документа Днес ……………… г. на основание сключения трудов договор от …………… г. и заверено уведомление (справка) от ТП на НОИ гр. …………….. между ……………. представлявано от ………………………………. - ……………………………………………. и …………………………………………….. ЕГН ………………………… на длъжност ……………………. и съобразно поетото задължение за постъпване на работа се подписа настоящият акт, с който се...

Тагове:

Continue reading...

Декларация за получена трудова книжка

16/01/2013

Д Е К Л А Р А Ц И Я  Свали документа Подписаният (та) ………………………………………………… с постоянен адрес гр.(с.) , ул. , притежаващ(а) л.к. № , издадена от МВР гр. на , ЕГН , декларирам, че получих трудовата си книжка от фирма .................................... на ............................... г. гр.(с.)............................... ДЕКЛАРАТОР: .............................. 20... г....

Тагове:

Continue reading...

Организация на работната заплата

16/01/2013

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА в……………………………… Свали документа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ   Чл. 1. (1) Настоящите Вътрешни правила за работната заплатауреждат организацията на работната заплата на работещите по трудово правоотношение в …………………. и са изготвени в съответствие с Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4 / 17.01.2007 г, както и всички...

Тагове:

Continue reading...

Правилник за вътрешният трудов ред

16/01/2013

                 Утвърждавам: .......................                                                                         П Р А В И Л Н И К                                                                                        З А В Ъ Т Р Е Ш Н И Я     Т Р У Д О В Р Е Д  В “………………………” Свали документа Утвърдил: ………………………… Общи положения – предмет, обхват и цели на правилника 1. Правилникът...

Тагове:

Continue reading...

Приложение № 3 към чл. 61, ал. 2

16/01/2013

Свали документа Приложение № 3 към чл. 61, ал. 2 Опис на наличните активи по смисъла на Закона за   ТДД на НАП: счетоводството към датата на регистрацията по ЗДДС,     за които е начислен данък при предишно прекратяване   Вх. № ......................./................ г. на регистрацията по закона и за които е налице право на     приспадане на данъчен кредит на основание чл. 76...

Тагове:

Continue reading...

Новини

До 50% данъчен кредит за служебни автомобили

22/02/2016

До 50% данъчен кредит може да ползва бизнеса за служебните автомобили, ще поиска Европейската комисия от България. Страната ни ще поиска изключение от правилата за облагане с ДДС за МПС-та, а от НАП ще искат прилагането на данък „уикенд“ да бъде допълнено с нови пояснения, стана ясно от среща в Министерството на финансите.

НГФ обеща по-лесен достъп до кредити за малки, средни предприятия

17/02/2016

Въпреки, че достъпът до кредити за фирмите остава труден, Националният гаранционен фонд (НГФ) заяви, че се работи по нова програма, която ще гарантира до 50% от кредитите на фирмите, каза в интервю за БНР Самуил Шидеров, изпълнителен директор на фонда.

View All

Блог

Pегистрация на ЕООД или ЕТ?

16/01/2013

Изборът на ЕТ или ЕООД зависи единствено от това какъв ще е предмета на дейност на фирмата.
Ако фирмата планира оборот, в размер над 4000 лв на месец е по удачно да се облага като...

Интрастат

16/01/2013

Какво е Интрастат?

 

Tова е система която събира данни за фирми които внасят/изнасят стоки, за повече от 200 000 лв годишно.Освен годишна данъчна...

View All