Безплатна консултация на
02 851 02 01

ИЗПРОБВАЙТЕ БЕЗПЛАТНО
BoelBox QR Code

m.boelbox.com

Обадете се

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Условия за ползване на услугата Онлайн СЧЕТОВОДСТВО

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДЕН САЙТ

С наименование: www.boelbox.com

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за използване на предоставени услуги на потребители на виртуалния счетоводен сайт с наименование "www.boelbox.com” /наричан по долу за краткост САЙТА/ информационни ресурси и урежда отношенията между дружество".Боел Контрол ЕООД" /наричано по- долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО”/ и потребителите на сайта.

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл.1. При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

(1) www.boelbox.com е специализиран счетоводен уебсайт - виртуален счетоводен-информационен ресурс в Интернет - който дава възможност на потребителите за ползуване на различни услуги и за откриване на информация и чрез връзки към ресурси, разположени на сървъра на www.boelbox.com или на други сървъри, извън контрола на www.boelbox.com.

(2) "Боел Контрол ЕООД" e търговското дружество, регистрирано с ЕИК по БУЛСТАТ 175445894, със седалище и адрес на управление гр. София, предоставящо посредством администрирания от него портал счетоводни услуги.

(3) "Услуги на "BOELBOX" са предоставяните на потребителите на сайта www.boelbox.com информационни услуги и ресурси, включително възможността да изразяват становища и да задават въпроси по счетоводни проблеми.
Услугите се обявяват на сайта, както следва: Bronze Boel Box, Silver Boel Box, Golden Boel Box и други; Собственикът на сайта има право да дезактивира едни услуги, както и да активира нови услуги;

(4) "Потребител" e всяко физическо или юридическо лице, което ползува предоставяни от САЙТА услуги, независимо от това дали се е регистрирало като член на портала или не.

(5) "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

(6) "Уебсайт" ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

(7) "Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

(8) "Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Обвързване с Общите условия

Чл.2. С отварянето на интернет - страница, с изключение на тази с Общите условия, чрез натискане на хипер-връзка от заглавната (началната) страница на портала www.boelbox.com, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че желае да ползва услугите на портала, че е запознат с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.

Действие на договора

Чл.3. (1) Договорът е в сила за Дружеството и потребителя при поставяне на въпрос, задача, изпращане на данни, информационни масиви и др.

(2) При всяко ново влизане в портала потребителят сключва нов договор за ползване услугите на САЙТА с Дружеството. Общите условия на договора са действащите към момента на сключването му. Те са разположени на видно място на уебсайта на www.boelbox.com.

Промени в Общите условия

Чл.4. При извършване на промени в Общите условия, Дружеството се задължава да уведоми потребителя като публикува на видно място в Интернет- страницата си съобщение за промените в Общите условия и текста на измененията.

Приложно поле

Чл.5. Настоящите Общи условия не се прилагат за:
(1) Уебсайт на Дружеството, за която има отделни правила;
(2) Отношенията между потребителя и трети лица, с които потребителят се е свързал, използвайки услугите на САЙТА.

Предмет на договора

Чл. 6. www.boelbox.com предоставя възмездно на потребителя на портала предвидените в настоящите Общи условия услуги при стриктно спазване от страна на последния на изискванията, посочени по-долу. На САЙТА www.boelbox.com се публикува и тарифа за ползване на счетоводните услуги и консултации.

 


II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.7 www.boelbox.com предоставя следните услуги, които не са изброени изчерпателно:
(1) Консултации и разработки по данъчни и счетоводни въпроси;

(2) Изготвяне на годишни счетоводни отчети и др;

(3) Каталог с подредени по теми хипер-връзки към български и чуждестранни уебсйтове, съдържащи различна данъчна, счетоводна и друга информация;
(4) Справочник с необходима за работата на счетоводителите и данъчните експерти информация;
(5) Новини с икономическа насоченост, включително за текущите промени в законодателството;
(6) Други.

Оборудване и достъп до Интернет

Чл. 8. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на потребителя

Чл.9. Потребителят има право да ползва услугите на портала, при условията на САЙТА.
Чл.10. (1) Потребителят на портала се задължава при ползуване на предоставяните от www.boelbox.com услуги да не зарежда, разполага на сървъра на www.boelbox.com, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудио-материали, съобщения, както и всякакви други материали:
а) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в) които не съответстват на тематичната юридическа и счетоводна насоченост на портала;
г) с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
д) които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от www.boelbox.com;
е) чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
ж) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.
(2) При неспазване на изискванията на ал.1, www.boelbox.com има право незабавно да изтрие от своя сървър съответната информация или материали.
Чл.11. Потребителят на портала се задължава при ползуване на предоставяните от www.boelbox.com услуги:
1. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
2. да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията, законите на Република България и приложимите международни актове;
3. да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология;
4. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
5. да уведомява незабавно www.boelbox.com за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
6. да не променя интегритета и съдържанието на чужди съобщения, идентичността на изпращача или получателя, датата и часа на изпращане и получаване на съобщенията по електронната поща, или други реквизити, както и да не изпраща нежелана поща.
7. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощено да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора.

 

Злоумишлени действия

Чл.12. (1) Потребителят се задължава да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.
(2)При неизпълнение на задължението по ал.1, потребителят дължи обезщетение.

Интелектуална www.boelbox.com собственост

Чл.13. (1) Всички елементи на съдържанието на порталния сайт www.boelbox.com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на www.boelbox.com или на www.boelbox.com и неговите партньори, предоставили съответната информация.
(2) Всяко ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без разрешение на www.boelbox.com и/или неговите партньори е забранено и се преследва по предвидения от закона ред.
(3) Доколкото услугите, предоставяни от www.boelbox.com, са предназначени изключително за лично ползуване, потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин информация от различните бази данни на www.boelbox.com.
(4) В случай, че елементи или материали от САЙТА бъдат запаметени на компютъра на потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на www.boelbox.com и неговите партньори.

Ползване на услугата "счетоводна консултация"

Чл.14. (1) Услугата "счетоводна консултация" дава възможност на потребителя да се информира и да бъде счетоводно обслужен в уебсайта на www.boelbox.com, както и да направи питания, да даде мнения и коментари по различни счетоводни проблеми.
(2) Потребителят следва да се съобразява с условията за ползване на САЙТА и ограниченията за ползването му;

 

(3) потребителят своевременно бива информиран за начина за заплащане за ползване на счетоводни консултации и услуги.

 Права и задължения на www.boelbox.com. Ограничаване на отговорността
Чл.15. www.boelbox.com има право, но не и задължение, да запазва използувани материали и информация, разположени на сървъра или направени достояние на трети лица от потребител на портала.
Чл.16. (1) www.boelbox.com не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи.
(2) www.boelbox.com не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзка от каталога на портала www.boelbox.com, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.
Чл.17. (1) www.boelbox.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
(2) www.boelbox.com не гарантира, че предоставяните услуги ще бъдат непрекъсваеми и винаги свободни от грешки.

Обезщетения

Чл.18. Потребителят е длъжен да обезщети www.boelbox.com за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил, или допуснал да бъде нарушено, правото на интелектуална собственост на www.boelbox.com и неговите партньори върху инфомацията, съдържаща се в базата данни на САЙТА.

Влизане в сила

Чл.19. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от....01/01/2012.г.

Спорове

Чл. 20. Всички спорове между страните – потребители и собственик на САЙТА се решават с преговори. При липса на съгласие, споровете се решават пред Арбитражния съд пред БТТП.

 

Новини

До 50% данъчен кредит за служебни автомобили

22/02/2016

До 50% данъчен кредит може да ползва бизнеса за служебните автомобили, ще поиска Европейската комисия от България. Страната ни ще поиска изключение от правилата за облагане с ДДС за МПС-та, а от НАП ще искат прилагането на данък „уикенд“ да бъде допълнено с нови пояснения, стана ясно от среща в Министерството на финансите.

НГФ обеща по-лесен достъп до кредити за малки, средни предприятия

17/02/2016

Въпреки, че достъпът до кредити за фирмите остава труден, Националният гаранционен фонд (НГФ) заяви, че се работи по нова програма, която ще гарантира до 50% от кредитите на фирмите, каза в интервю за БНР Самуил Шидеров, изпълнителен директор на фонда.

View All

Блог

Pегистрация на ЕООД или ЕТ?

16/01/2013

Изборът на ЕТ или ЕООД зависи единствено от това какъв ще е предмета на дейност на фирмата.
Ако фирмата планира оборот, в размер над 4000 лв на месец е по удачно да се облага като...

Интрастат

16/01/2013

Какво е Интрастат?

 

Tова е система която събира данни за фирми които внасят/изнасят стоки, за повече от 200 000 лв годишно.Освен годишна данъчна...

View All